പുതുവർഷം വന്നല്ലോ

പുതുവർഷം വന്നല്ലൊ വന്നല്ലൊ തൈ തൈ തൈ
വിളവെല്ലാം കൊയ്തല്ലൊ തൈ തൈ തൈ

പുന്നെല്ലിൻ മണമുയരുന്നല്ലോ നാടെങ്ങും
പൊന്നോണപ്പുലരി വരുന്നല്ലൊ വീടെങ്ങും

നീലക്കുയിലുകൾ കരളു തുടിക്കും
ശീലുകളെന്നും പാടുന്നേ
ശീലുകളെന്നും പാടുന്നേ-തൈ തൈ തൈ

മണ്ണിൽ പണിയും കൂട്റ്റരേ-കൂട്ടരേ
പൊൻ വിളയിക്കും കൂട്ടരേ
പാടുപെടുന്നോർ നാമല്ലൊ-ഈ നാമല്ലൊ
അണിയണിയായി കൂടുക നാം-ഈ
അവശതയോടടരാടുക നാം

നാണിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്തേ-നെറിയുള്ള പെണ്ണെ
നാടിന്നുയിരേകും പെണ്ണെ
പാടത്തെപ്പെണ്ണെ മാടത്തപ്പെണ്ണേ
പാടി വന്നേ- പാടി വന്നേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Additional Info