ആനന്ദവല്ലീ നീ തന്നെയല്ലീ

ആനന്ദവല്ലീ നീതന്നെയല്ലീ
പ്രേമമെന്തെന്നതെന്നോടു ചൊല്ലീ

മാനത്തിലമ്പിളി പൊലെ-അങ്ങു
മാനസത്തിൽ വന്ന നാളെ

കാണായിതാനന്ദലോകം-മുൻപു
കാണാത്ത സൌന്ദര്യലോകം

കളകളഗാനങ്ങൾ പാടീ-എന്റെ
കരൾ കവരും കാനനച്ചോലേ
കരള തകർത്തു നീയെങ്ങോ പോണു
കനിവേതുമില്ലാത്ത പോലെ
ജീവനാഥേ
ജീവനാഥാ
ഇനി പിരിയൊല്ല നാമെന്നാളുമേ
ഇനി പിരിയേണ്ട നാമെന്നാളുമേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Additional Info