അടി തൊട്ട് മുടിയോളം

അടിതൊട്ടു മുടിയോളം ഉടല്‍കണ്ടു കൈതൊഴാൻ
പതിനെട്ടുപടി കേറി വരുന്നേൻ അയ്യപ്പാ സ്വാമി അയ്യപ്പാ

സംഘം: അയ്യപ്പാ സ്വാമി അയ്യപ്പാ

അഖിലവേദപ്പൊരുളാം അയ്യനെക്കാണാൻ
അവശരായ്, ആര്‍ത്തരായ്,
വന്നവര്‍ ഞങ്ങൾ അയ്യപ്പാ സ്വാമി അയ്യപ്പാ

സംഘം: അയ്യപ്പാ സ്വാമി അയ്യപ്പാ

കരുണതൻ കരകാണാക്കടലാം നേത്രവും
നവരത്നഹാരങ്ങളിളകും ഗളവും
ചിന്മുദ്രകാട്ടുന്ന പല്ലവപാണിയും
നിന്തിരുവടിയും ശരണം പൊന്നയ്യപ്പാ

സംഘം: ശരണം പൊന്നയ്യപ്പാ

കനകരത്നഭൂഷിത കോടീരഭംഗിയും
കമനീയനിടിലവും കസ്തൂരിക്കുറിയും
കുടിലകുന്തളവും വരമന്ദഹാസവും ശരണം പൊന്നയ്യപ്പാ

സമ്ഘം:ശരണം പൊന്നയ്യപ്പാ

(അടിതൊട്ടു.....)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Adi thottu