സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും പങ്കു വെയ്ക്കാം

സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും പങ്കുവെയ്കാം …
ദുഖഭാരങ്ങളും പങ്കുവെയ്കാം…. (സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും…)
ആശതൻ തേനും നിരാശതൻ
കണ്ണീരും ആത്മദാഹങ്ങളും പങ്കുവെയ്കാം..(സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും…)

കല്പനതൻ കളിത്തോപ്പിൽ പുഷ്പിച്ച
പുഷ്പങ്ങളൊക്കെയും പങ്കുവെയ്കാം .., ( കല്പനതൻ…)
ജീവന്റെ ജീവനാം കോവിലിൽ നേദിച്ച
സ്നേഹാമൃതം നിത്യം പങ്കുവെയ്ക്കാം….(സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും…)

സങ്കല്പകേദാരഭൂവിൽ വിളയുന്ന
പൊൻ കതിരൊക്കെയും പങ്കുവെയ്കാം..(സങ്കല്പകേദാര..)
കർമ്മപ്രപഞ്ചത്തിൻ ജീവിതയാത്രയിൽ
നമ്മളേ നമ്മൾക്കായ് പങ്കുവെയ്ക്കാം…(സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും…)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6.5
Average: 6.5 (2 votes)
Swapnangalokkeyum panku vaykkam

Additional Info

Year: 
1987