തൽക്കാലദുനിയാവ്

തൽകാലദുനിയാവ് കണ്ടു നീ മയങ്ങാതെ
എപ്പോഴും മരണം നിൻ കൂടെയുണ്ട് മറക്കാതെ...(തൽകാല..)
തെറ്റുന്ന കണക്കിന്റെ പുസ്തകം നിൻ മനസ്സ്
തെറ്റാത്ത കണക്ക് തേടും ജല്ല ജലാലിൻ അരുളാ‍ൽ ..(തൽക്കാല..)

നിത്യവും കൂട്ടലെത്ര കിഴിക്കലെത്ര നീ നടത്തി
കറുപ്പ് നീ വെളുപ്പാക്കി വെളുപ്പു പിന്നെ കറുപ്പാക്കി...(നിത്യവും...)
നീ ചേർത്ത കനകമെല്ലാം നിന്‍ കബറിൽ കടന്നിടുമോ...(2)
മൂന്ന് തുണ്ടം തുണിപൊതിയും മണ്ണ് മാത്രം നിന്റെ ദേഹം..(തൽക്കാല...)

പച്ചയാം മരത്തിൽ പോലും തീ നിറക്കും അള്ളാഹു
പാഴ് മരുഭൂമിയിലും പൂ വിടർത്തും അള്ളാഹു...(പച്ചയാം..)
ആലമീനവൻ നിനയ്കാതിളകുകില്ലൊരണുപോലും..(2)
ആ നോട്ടം തിരുത്താത്ത കണക്കുണ്ടോ കൂട്ടുകാരാ...(തൽക്കാ‍ല..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
3
Average: 3 (1 vote)

Additional Info