പറയാൻ മറന്ന

Raaga: 
Year: 
1999
Film/album: 
Parayan Maranna
9
Average: 9 (1 vote)

ആ.ആ.ആ.
  പറയാൻ മറന്ന പരിഭവങ്ങൾ
  വിരഹാർദ്രമാം മിഴികളോർക്കേ
  സ്മരണകൾ തിരയായ് പടരും ജലധിയായ്
  പൊഴിയും നിലാവു പോൽ വിവശനായ്  (പറയാൻ മറന്ന)
 
  അലയൂ നീ ചിരന്തനനായ്
  സാന്ധ്യ മേഘമേ
  നിവരുമപാരമീ മൂക വീഥിയിൽ
  പിരിയാതെ വിടരാതടർന്ന
  വിധുര സുസ്മിതം
  ഗ സഗനിസ പ..
  പനിസഗഗ സാനിസ ഗമപാ
  ഗമപനിസ സാനിപമഗ നിപമഗ..
  എരിയുമേക താരകയായ് വഴി തെളിയ്ക്കയോ  (പറയാൻ മറന്ന)
 
  പഴയൊരു ധനുമാസ രാവിൻ
  മദ സുഗന്ധമോ
  തഴുകി ഹതാശമീ ജാലകങ്ങളിൽ
  പല യുഗങ്ങൾ താണ്ടി വരും
  ഹൃദയ താപം
  അതിരെഴാ മണൽക്കടലിൽ ചിറകടിയ്ക്കയോ   (പറയാൻ മറന്ന