നിൻ നടയിലന്നനട കണ്ടൂ

നിൻ നടയിലന്നനട കണ്ടൂ
നിന്നുടലിൽ ശില്പമേള കണ്ടൂ
നിൻ മുടിയിൽ മേഘപാളി കണ്ടൂ
നിൻ ചിരിയിൽ ചന്ദ്രകാന്തി കണ്ടൂ ( നിൻ...)

മാൻ മിഴി നോട്ടത്തിൽ
മലർമന്ദഹാസത്തിൽ
മലയാളിപ്പെണ്ണിന്റെ മാറ്റു കണ്ടൂ
മധുരാംഗി പാടിയ കവിതകളിൽ
മലയാളിപ്പെണ്ണിന്റെ മഹിമ കണ്ടൂ (നിൻ..)

എഴുതാനൊരായിരം
താമരയില കണ്ടൂ
എൻ പ്രേമധാമത്തിൻ വർണ്ണനകൾ
പാടാനൊരായിരം പദം വേണം
എൻ പ്രേമധാമത്തിൽ ഗുണഗണങ്ങൾ (നിൻ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Additional Info