താനേ പൂത്ത വാനം

താനേ പൂത്ത വാനം രാഗം പെയ്യവേ
താളം നെഞ്ചിലൂറും ഭൂമിക്കുത്സവം
റോസാ ഐ ലവ് യൂ
റോസാ ഐ നീഡ് യൂ
റോസാ ഐ അഡോർ യൂ
എൻ പകൽ സ്വപ്നക്കിളീ

ഈ തണുപ്പു തന്നുടുപ്പണിഞ്ഞ വാസരം
നിന്റെ മെയ്യിൽ ചൂടി ചാർത്തിയുല്ലസിക്കവേ
ഒരു ചുംബനം പരിരംഭണം
കൊതിച്ചു നിൽക്കും കളിത്തോഴനിൽ
കനിയുമോ നീ
ഉരുകുമോ നീ
ഒരിക്കൽ മാത്രം (താനേ പൂത്ത..
 ഈ നനഞ്ഞ മണ്ണണിഞ്ഞ ഗന്ധമോമനേ
ജീവനിൽ നിറച്ചു നിന്നെ വാഴ്ത്തിടട്ടെ ഞാൻ
നവവസന്തം മധുപ്രപഞ്ചം
നമുക്കു വേണ്ടി വിരുന്നു വരും
അതിൻ നാന്ദിയീ പനിനീർമഴ