യദുകുല രതിദേവനെവിടെ

Raaga: 
Year: 
1969
yadhukula rathidevanevide
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
4
Average: 4 (2 votes)

യമുനേ -  യമുനേ - പ്രേമയമുനേ
യദുകുല രതിദേവനെവിടെ - എവിടെ
യദുകുലരതിദേവനെവിടെ
നീലപ്പീലി തിരുമുടിയെവിടെ
നീലപ്പീലി തിരുമുടിയെവിടെ
നിറകാൽത്തളമേളമെവിടെ 
യദുകുലരതിദേവനെവിടെ

പൂവമ്പനുറങ്ങാത്ത രാത്രിയിൽ നിനക്കായ്
പൂവണി തളിർമെത്ത വിരിച്ചു
പൂവമ്പനുറങ്ങാത്ത രാത്രിയിൽ നിനക്കായ്
പൂവണി തളിർമെത്ത വിരിച്ചു - ഞാൻ വിരിച്ചു
താരണിമധുമഞ്ചം നീ വിരിച്ചീടുകിൽ
പോരാതിരിക്കുമോ കണ്ണൻ
താരണിമധുമഞ്ചം നീ വിരിച്ചീടുകിൽ
പോരാതിരിക്കുമോ കണ്ണൻ
പോരാതിരിക്കുമോ കണ്ണൻ
യദുകുല രതിദേവനിവിടെ - രാധേ
യദുകുലരതിദേവനിവിടെ

പുല്ലാങ്കുഴൽവിളി കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചപ്പോൾ
ചെല്ലമണിത്തെന്നൽ ചിരിച്ചു - കളിയാക്കി ചിരിച്ചു 
നീ തൂകുമനുരാഗ നവരംഗഗംഗയിൽ
നീന്താതിരിക്കുമോ കണ്ണൻ
നീന്താതിരിക്കുമോ കണ്ണൻ
യദുകുല രതിദേവനിവിടെ - രാധേ
യദുകുല രതിദേവനിവിടെ

 

Song: YADUKULA RATHIDEVAN EVIDE.... from Film: Rest House (1969) - Original