ഏതോ

ഏതോ ജല ശംഖുപുഷ്പം
കളിയാടും  തിരുവോണ  സരസ്സിൽ 
സഹസ്ര  തരംഗം  സരിഗമ  പാടി 
ശബള  വസന്തം  സ്വരജതി  പാടി 
ശ്രുതി  മധു  പകരുമൊരുഷസ്സിൽ   
(ഏതോ ജല ശംഖുപുഷ്പം... )

പാൽതിരച്ചാർത്തിലെ പദ്മരാഗം
മാല... കോർക്കുവാൻ വാരിയ പൊൻവെയിലേ 
ആ മാല നല്കുന്നതേതു നാളിൽ 
മാവേലിയെത്തും നല്ല നാളിൽ  
ഭൂമി... കാമിനിയാകും ചിങ്ങനാളിൽ 
ആ മാല ചൂടുന്ന നേരം  
കുറുകുഴലൂതി കുടവും  കൊട്ടി 
നിറപറയോടെ  എഴുതിരിയോടെ 
എതിരേൽക്കുക നാം കളഭത്തൊടുകുറി ചാർത്തീ  
(ഏതോ ജല ശംഖുപുഷ്പം... )

കാർമുകിൽ  തേരിലെ ചന്ദ്രകാന്തം പോലെ 
ഓർമ്മയിൽ വാഴുമീ പൊൻകിനാവിൽ 
ആരാമ സംഗീത ധാര  പെയ്യും 
സോപാന വീണാ മഞ്ജിമകൾ  
ഭൂമി.. മാലതിയാകും പുണ്യനാളിൽ  
ആ നാളിൽ ഈനാടുനീളെ   
ഉതിർമണി  തൂവി വഴിമലർ  പാകീ  
നിറകതിരോടെ  കുരവകളോടെ 
വരവേൽക്കുക  നാം കളഭത്തൊടുകുറി  ചാർത്തി
(ഏതോ ജല ശംഖുപുഷ്പം... )
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Etho

Additional Info

Year: 
1993
Lyrics Genre: