അനാദിഗായകൻ പാടുന്നു

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6
Average: 6 (2 votes)

അനാദിഗായകൻ പാടുന്നൂ
അറിവിൻ മുറിവുള്ള
മാനസത്തിൽ
അമ്പലനടയിലെ ആലിലയിൽ

(അനാദി...)

ആ ഗാനകലയുടെ
അലയൊലികൾ
അനുഭൂതികൾതൻ ഉതിർമണികൾ
ആത്മാവിൻ തന്ത്രിയിൽ
ആവാഹിച്ചെടുത്തു
ഗായകൻ ഞങ്ങൾ സ്വരമാല കോർത്തു

സരിഗരി സരിസനി പനിസരി
ഗമപധ
പധനിധ പധപമ ഗമപധ നിസരിഗ
രിരിനിനി സസരിരി സരിസനി
സസധധ നിനിസസ
നിസനിധ
പപധധ നിനിസസ മമപപ ധധനിനി
ഗഗമമ പപധധ രിരിഗഗ മമപപ
സരിഗമ രിഗമപ ഗമപധ

മപധനി പധനിസ ധനിസരിഗ

പവനചലന പദ
പതനലഹരിതൻ
പരമപരിണതിയിലൂടെ...
കദനമകലുമൊരു ലയസരാഗനദി
കവിത
മൊഴിയുമഴകോടെ...
നൃത്ത സിന്ധുമനിതപ്‌തവീചിയുടെ
നൃത്ത ബന്ധുരതയോടെ...