പി മാധുരി ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം രാഗം വര്‍ഷം
കാലടിപ്പുഴയുടെ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ
നായകനാര് പ്രതിനായകനാര് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ
ദേവീ വിഗ്രഹമോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ
രാജയോഗം എനിക്ക് രാജയോഗം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ
ഏഴു നിറങ്ങൾ വിളക്കു വെച്ചൂ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ
തുളസിമാല മുല്ലമാല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ
കൃഷ്ണതുളസി കണിക്കൊന്ന ജി ദേവരാജൻ
ചെന്തമിഴ് ദേവീദർശനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ ഗൗരിമനോഹരി
മണിവിപഞ്ചികാമായിക തന്ത്രിയിൽ ദേവീദർശനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ
കണ്ണാടി ഇവർ ഇന്നു വിവാഹിതരാകുന്നു ബിച്ചു തിരുമല ജി ദേവരാജൻ
രജനീ മലരൊരു ഒരു വേട്ടയുടെ കഥ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ജി ദേവരാജൻ
കണ്ണില്ലാത്തത് ഭാഗ്യമായി രജനി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ
മാധവിപ്പൂ മാലതിപ്പൂ രജനി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ
പഞ്ചമിപ്പാൽക്കുടം ദൂരദർശൻ പാട്ടുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ
പുഷ്പസുരഭിലശ്രാവണത്തിൽ ദൂരദർശൻ പാട്ടുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ ആനന്ദഭൈരവി
മുണ്ടകപ്പാടത്ത് മുത്തു വെളഞ്ഞത് ദൂരദർശൻ പാട്ടുകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ജി ദേവരാജൻ
മാരനെയ്താൽ മുറിയാത്ത ദൂരദർശൻ പാട്ടുകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ
വർണ്ണപുഷ്പങ്ങളാൽ വനവീഥിയിൽ ദൂരദർശൻ പാട്ടുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ
കൃഷ്ണഗാഥ പാടിവരും ദൂരദർശൻ പാട്ടുകൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ
നീലക്കായലിൽ ദൂരദർശൻ പാട്ടുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ
പൂവണിക്കൊമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുക ഇടതു വശം ചേർന്നു പോവുക (നാടകം) വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ
രമ്യനായൊരു പുരുഷൻ സ്വാതി തിരുനാൾ (നാടകം) പിരപ്പൻകോട് മുരളി ജി ദേവരാജൻ
ചലചഞ്ചലിത മഞ്ജുപദങ്ങൾ ഇന്ദുലേഖ(നാടകം) പിരപ്പൻകോട് മുരളി ജി ദേവരാജൻ
പാല പൂത്തു പൂക്കൈത പൂത്തു ഇന്ദുലേഖ(നാടകം) പിരപ്പൻകോട് മുരളി ജി ദേവരാജൻ
പരിഭവമോ പരിരംഭണമോ ഇന്ദുലേഖ(നാടകം) പിരപ്പൻകോട് മുരളി ജി ദേവരാജൻ കേദാർ
തന്നാനതാനിന്നൈ ജാതവേദസ്സേ മിഴി തുറക്കൂ പിരപ്പൻകോട് മുരളി ജി ദേവരാജൻ
കൊഞ്ചും മൈനേ ജാതവേദസ്സേ മിഴി തുറക്കൂ പിരപ്പൻകോട് മുരളി ജി ദേവരാജൻ
അമ്മ അരിവാൾ അടിമത്തം ജാതവേദസ്സേ മിഴി തുറക്കൂ പിരപ്പൻകോട് മുരളി ജി ദേവരാജൻ
മയിൽപ്പീലി കണ്ണുകൾ തോറും ജാതവേദസ്സേ മിഴി തുറക്കൂ പിരപ്പൻകോട് മുരളി ജി ദേവരാജൻ
കാണണം കണി കാണണം അയ്യപ്പാഞ്ജലി 1 എസ് രമേശൻ നായർ ജി ദേവരാജൻ കല്യാണി
മണിവിളക്കുകൾ പവിഴം അയ്യപ്പാഞ്ജലി 1 എസ് രമേശൻ നായർ ജി ദേവരാജൻ
പമ്പാനദിയൊരു കവിത അയ്യപ്പാഞ്ജലി 1 എസ് രമേശൻ നായർ ജി ദേവരാജൻ
പ്രിയമാനസാ നിൻ പ്രണയത്തിന്റെ ദേവരാഗങ്ങൾ ബിച്ചു തിരുമല ജി ദേവരാജൻ
അഖിലാണ്ഡകോടികൾക്കും അയ്യപ്പാഞ്ജലി 2 എസ് രമേശൻ നായർ ജി ദേവരാജൻ
ഇരുമൂർത്തിക്കല ചേരും അയ്യപ്പാഞ്ജലി 2 എസ് രമേശൻ നായർ ജി ദേവരാജൻ
ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ മംഗളം അയ്യപ്പാഞ്ജലി 2 എസ് രമേശൻ നായർ ജി ദേവരാജൻ മധ്യമാവതി
നീലവർണ്ണം എഴുതും അയ്യപ്പാഞ്ജലി 2 എസ് രമേശൻ നായർ ജി ദേവരാജൻ
ദേവദേവാദിദേവാ അയ്യപ്പാഞ്ജലി 2 എസ് രമേശൻ നായർ ജി ദേവരാജൻ
യക്ഷിക്കഥയുടെ നാട്ടിൽ പ്രതിസന്ധി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1968
മൊഞ്ചത്തി മണിയിപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല* ലഭ്യമായിട്ടില്ല ലഭ്യമായിട്ടില്ല 1968
കസ്തൂരി തൈലമിട്ടു മുടി മിനുക്കീ കടൽപ്പാലം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1969
പ്രിയസഖി ഗംഗേ പറയൂ കുമാരസംഭവം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ ശുദ്ധധന്യാസി 1969
ഇന്ദുക്കലാമൗലി കുമാരസംഭവം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ വൃന്ദാവനസാരംഗ 1969
ഉറങ്ങിയാലും സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1970
മദിരാക്ഷി നിൻ മൃദുലാധരങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1970
കണ്ണനെന്റെ കളിത്തോഴൻ ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1970
കുറുക്കൻ രാജാവായി ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1970
സമയമാം രഥത്തിൽ അരനാഴിക നേരം ഫാദർ നാഗേൽ ജി ദേവരാജൻ 1970
ശരത്കാലയാമിനി സുമംഗലിയായി നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1970
കൊതുമ്പു വള്ളം തുഴഞ്ഞു വരും നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1970
ഐക്യമുന്നണി ഐക്യമുന്നണി നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1970
ചില്ലാട്ടം പറക്കുമീ കുളിർകാറ്റിൽ നിഴലാട്ടം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1970
കൈതപ്പൂ വിശറിയുമായ് പേൾ വ്യൂ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മോഹനം 1970
തക്കാളിപ്പഴക്കവിളിൽ ഒരു താമരമുത്തം രക്തപുഷ്പം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ 1970
കാറ്റും പോയ് മഴക്കാറും പോയ് വാഴ്‌വേ മായം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1970
വസന്തത്തിൻ മകളല്ലോ വിവാഹിത വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1970
രാജാവിന്റെ തിരുമകന് ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ 1971
അളകാപുരി അളകാപുരിയെന്നൊരു നാട് അഗ്നിമൃഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
സർവ്വരാജ്യത്തൊഴിലാളികളേ സംഘടിക്കുവിൻ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
കല്യാണി കളവാണി ചൊല്ലമ്മിണി ചൊല്ല് അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ നീലാംബരി 1971
പ്രഭാതചിത്ര രഥത്തിലിരിക്കും അവളല്പം വൈകിപ്പോയി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
ഉഷസ്സേ ഉഷസ്സേ ഗംഗാ സംഗമം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
അലകടലിൽ കിടന്നൊരു നാഗരാജാവ്‌ ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
ഇളനീർ കളിത്തോഴി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
ഇല്ലാരില്ലം കാട്ടിൽ കരകാണാക്കടൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
വല്ലഭൻ പ്രാണവല്ലഭൻ കരിനിഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
തൃക്കാക്കരെ പൂ പോരാഞ്ഞ് ലൈൻ ബസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
വില്ലു കെട്ടിയ കടുക്കനിട്ടൊരു ലൈൻ ബസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മോഹനം 1971
സ്നേഹം വിരുന്നു വിളിച്ചു മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
കാടേഴ് കടലേഴ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
ചുവപ്പുകല്ല് മൂക്കുത്തി പഞ്ചവൻ കാട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
ശിബിയെന്നു പേരായ് പണ്ടുപണ്ടൊരു പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ 1971
ചൂഡാരത്നം ശിരസ്സിൽ ചാർത്തി ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
മാഹേന്ദ്രനീല മണിമലയിൽ ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
നീലാംബരമേ താരാപഥമേ ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
ഉത്തിഷ്ഠതാ ജാഗ്രതാ ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മോഹനം 1971
മണ്ടച്ചാരേ മൊട്ടത്തലയാ സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ 1971
തമ്പ്രാൻ തൊടുത്തത് മലരമ്പ് സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ 1971
പുത്രകാമേഷ്ടി തുടങ്ങി തപസ്വിനി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
അമ്പാടിക്കുയിൽക്കുഞ്ഞേ തപസ്വിനി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
കുന്നുമ്പുറത്തൊരു മിന്നലാട്ടം തെറ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
അമ്പരത്തീ ചെമ്പരത്തി വിവാഹസമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1971
ഒരു മതം ഒരു ജാതി അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1972
പൊന്നിന്റെ കൊലുസ്സുമിട്ട് അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1972
ദൈവമേ കൈ തൊഴാം അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1972
ആയിരം വില്ലൊടിഞ്ഞു അക്കരപ്പച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മോഹനം 1972
ബംഗാൾ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ അക്കരപ്പച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1972
ഏഴരപ്പൊന്നാന അക്കരപ്പച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മോഹനം 1972
മഞ്ഞക്കിളി പാടും അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ 1972
മറിമാന്മിഴി മല്ലികത്തേന്‍‌മൊഴി ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1972
ചക്രവര്‍ത്തിനീ നിനക്കു [ബിറ്റ്] ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ഹമീർകല്യാണി 1972
കുണുക്കിട്ട കോഴി ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1972
പൂവേ പൊലി പൂവേ ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1972
അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണി ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ശങ്കരാഭരണം 1972
ചക്രവര്‍ത്തിനീ നിനക്കു (f) ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1972
പുനർജ്ജന്മം ഇതു പുനർജ്ജന്മം ദേവി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1972
ഗന്ധമാദന വനത്തിൽ വാഴും ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1972
സൂര്യന്റെ തേരിനു മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1972
കടുന്തുടി കൈയ്യിൽ മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ 1972

Pages