കസൻ ഖാൻ

Kazhan Khan

മലയാള സിനിമയിലെ സ്ഥിരം വില്ലൻ സാന്നിധ്യം.