ഗോപാലകൃഷ്ണ, രാമോജി ഫിലിം സിറ്റി

Gopalakrishna, Ramoji film City