വള്ളക്കാരൻ കുഞ്ഞൗസേപ്പ്

Vallakkaran Kunjouseph

ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ അനീഷ് കറുത്തേടം രചനയും, സംവിധാനവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണു വള്ളക്കാരൻ കുഞ്ഞൗസേപ്പ്. ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ അനീഷ് കർത്തേടം രചനയും, സംവിധാനവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന വള്ളക്കാരൻ കുഞ്ഞൗസേപ്പ്.