തൂവാനത്തുമ്പികൾ

Thoovanathumbikal / Dragonflies in the Spraying Rain
കഥാസന്ദർഭം: 

നാട്ടിലും നഗരത്തിലും ദ്വന്ദ വ്യക്തിത്വം സൂക്ഷിക്കുന്ന ജയകൃഷ്ണന്റേയും അയാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു കടന്നു വരുന്ന തികച്ചും വ്യത്യസ്തരായ രണ്ടു പെൺകുട്ടികളായ ക്ലാരയുടേയും രാധയുടേയും കഥ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
153മിനിട്ടുകൾ