താമര

കഥ: 
സംവിധാനം: 

സംവിധായകൻ ഭരതന്റെ സഹായിയായിരുന്ന കരീം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് താമര