സ്നേഹം ഒരു പ്രവാഹം

Sneham Oru Pravaaham
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 July, 1981