നിറം മാറുന്ന നിമിഷങ്ങൾ

Niram Maarunna Nimishangal
കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ബാനർ: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 February, 1982