മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത്

Mookilla Rajyathu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 March, 1991

mookkilla rajyath poster