ഇഷ്ടമാണു പക്ഷേ

Ishtamanu Pakshe (Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 6 November, 1980