ഗുരുശിഷ്യൻ

Released
Gurusishyan
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 October, 1997