ഭദ്രദീപം ചമ്മനാട്ടമ്മ ആൽബം

Bhadradeepam Chammanattamma