സ്വപ്നം

Swapnam
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 August, 1973