പഞ്ചപാണ്ഡവർ (1980)

Panchapandavar

1978ൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച ഈ സിനിമ നിർമ്മാതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം മൂലം റിലീസായില്ല