ആർദ്രസ്പർശം

Aadrasparsam

ആൽബം : ആർദ്രസ്പർശം

വരികൾ : ഷഫീക്ക്  മടവൂർ

സംഗീതം: മുരളി അപ്പടത്ത്

ഗായകൻ: ജി വേണുഗോപാൽ