ശാസ്ത്രം ജയിച്ചു മനുഷ്യൻ തോറ്റു

Shasthram Jayichu Manushyan Thotu
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 October, 1973