പാസ്പോർട്ട്

Passport

മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ സ്പീഡ് റഷീദ് നിർമ്മിച്ച്, റിയാസ് തിരൂർ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച സിനിമ.