പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്വര

Prethangalude thazvara
Screenplay: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 September, 1973