നേർച്ചപ്പൂവൻ

Nercha Poovan
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

മലർ സിനിമാസും ജോ&ടിജു സിനിമാസും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം. നവാഗതനായ മനാഫ് മുഹമ്മദാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.