സ്വന്തം എന്നു കരുതി (തായമ്പക)

Swantham ennu karuthi

റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല