ഗായത്രി

Gayathri (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 14 March, 1973