മലയൻ

MALAYAN
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 November, 2019

മലബാറിലെ തെയ്യം കലാകാരൻമാരുടെ സമുദായങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദായമായ മലയ സമുദായത്തിലെ ഇന്നും കഷടത അനുഭവിക്കുന്ന കലാകാരൻമാരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടമാണീ ചിത്രം

Malayan movie 1 teaser

Malayan movie 2 teaser