പെണ്ണും ചെറുക്കനും

Pennum Cherukkanum

ആഷിക് അബുവും ഉണ്ണി ആറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം