പ്രൊക്രുസ്‌റ്റസ്‌

Procrustes
കഥാസന്ദർഭം: 

യവനകഥയിലെ ഗുഹാവാസിയായ കാട്ടുകള്ളനായ പ്രൊക്രൂസ്റ്റസിന്റെ കഥ