ഒരു രാത്രി ഒരു പകൽ

Oru Rathri Oru Pakal

വാര്‍ധക്യത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെടുന്നവരുടെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം.