സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്

Stand Up

രജീഷ വിജയനേയും നിമിഷ സജയനേയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി വിധു വിൻസെൻ്റ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം.