സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്

Stand Up

രജീഷ വിജയനേയും നിമിഷ സജയനേയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി വിധു വിൻസെൻ്റ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം. സ്റ്റാൻഡ് അപ് കോമഡി ചെയ്യുന്ന കീർത്തി എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെയും അവളുൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും കഥ പറയുന്ന ചിത്രം. 

Stand Up Movie | Official Trailer | Vidhu Vincent | Nimisha Sajayan | Rajisha Vijayan | Anto Joseph