ഗാഗുൽത്തായിലെ കോഴിപ്പോര്

Gagulthayile Kozhipporu
Tagline: 
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇതിൽ പങ്കില്ല