ബാലുവിന്റെ ഐതീഹ്യം

Baluvinte Ithihyam

ജെ ജെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് അണിയൊച്ചൊരുക്കി റിയാസ് എം ടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബാലുവിൻ്റെ ഐതീഹ്യം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എബി എബ്രഹാം ചെമ്മോത്താണു.