പോർക്കളം

Porkkalam

ആലപ്പിഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ഒ സി വക്കച്ചൻ, വി എൻ ബാബു എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന. "പോർക്കളം". സംവിധാനം ചോട്ട വിപിൻ..