ആകാശഗംഗ 2

Akashaganga 2
Screenplay: 
Direction: 

വിനയൻചിത്രം ആകാശഗംഗ 2. അടുത്തമാസം (ഏപ്രിലിൽ) ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും..