അഭയാർത്ഥികൾ

Abhayardhikal
കഥാസന്ദർഭം: 

രോഹിൻഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്