കെജിഎഫ്:ചാപ്റ്റർ1-ഡബ്ബിംഗ്

KGF Chaptr 1
Tagline: 
കോലാർ ഗോൾഡ് ഫീൽഡ്സ്
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 December, 2018

KGF Chapter 1 - Official Trailer 2 Malayalam | Yash, Srinidhi Shetty | Prashanth Neel