താമര

Thamara

സംവിധായകൻ ഭരതന്റെ സഹായിയായിരുന്ന കരീം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് താമര