ഇച്ചിരി കിഴക്കൻ രസങ്ങൾ

Ichiri Kizhakkan Rasangal

അബാം മൂവിസിന്റെ ബാനറിൽ എം പദ്മകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ’ ഇച്ചിരി കിഴക്കൻ രസങ്ങൾ