തങ്കഭസ്മക്കുറിയിട്ട തമ്പുരാട്ടി

Thankabhasmakkuriyitta Thamburatti