ഇരുളിന്റെ നാളുകൾ

Irulinte Nalukal
Tagline: 
19-ാം നൂറ്റാണ്ട്
Direction: 

ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം "ഇരുളിൻെറ നാളുകൾ"