ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ കഥ

Oru kanyasthreeyude kadha
Screenplay: 
Dialogues: 

ഒരു മൊഴിമാറ്റ ചിത്രം