അഴിമുഖം

Azhimukham
Screenplay: 
Dialogues: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 September, 1972