ആരോമലുണ്ണി

Aromalunni
കഥാസന്ദർഭം: 

"ഉദയാ" യുടെ രജത ജുബിലി ചിത്രം അയിരുന്നു ആരൊമലുണ്ണി

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 April, 1972